SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia, czyli alternatywnie: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, albo prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu przez spadkobierców obowiązku podatkowego,
 • w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku, albo decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntu wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,
 • w przypadku gdy działka jest zabudowana- wypis z kartoteki budynku,
 • w przypadku płatności środkami z kredytu bankowego oraz ustanawiania w akcie hipoteki- umowa o kredyt oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,
 • umowa majątkowa małżeńska jeżeli któraś ze stron ma rozdzielność majątkową,
 • dane osobowe z dowodów osobistych osób stających do aktu notarialnego,
 • cena sprzedaży/wartość nieruchomości,
 • warunki i termin wydania działki,
 • umowa rachunku bankowego strony sprzedającej

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli alternatywnie: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, albo prawomocne postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o uregulowaniu przez spadkobierców obowiązku podatkowego,
 • w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i/lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • w przypadku płatności środkami z kredytu bankowego oraz ustanawiania w akcie hipoteki- umowa o kredyt oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,
 • umowa majątkowa małżeńska jeżeli któraś ze stron ma rozdzielność majątkową,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowywanych (jak z dowodów osobistych, stan cywilny),
 • cena sprzedaży/wartość lokalu,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego strony sprzedającej.

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia, czyli alternatywnie: dokument przydziału lokalu lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, łącznie z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona złożona,
 • w przypadku firm- aktualny odpis z KRS lub dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
 • w przypadku płatności środkami z kredytu bankowego oraz ustanawiania w akcie hipoteki- umowa o kredyt oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu,
 • umowa majątkowa małżeńska jeżeli któraś ze stron ma rozdzielność majątkową,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowywanych (jak z dowodów osobistych, stan cywilny),
 • cena sprzedaży/wartość lokalu,
 • warunki i termin wydania lokalu,
 • numer rachunku bankowego strony sprzedającej.

TESTAMENT

 • dane osobowe sporządzającego testament (jak z dowodu osobistego, stan cywilny),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, data urodzenia).

PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 • dane osobowe mocodawcy (jak z dowodu osobistego, stan cywilny),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL)
 • opis nieruchomości, najlepiej odpis zwykły z księgi wieczystej.

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akty stanu cywilnego spadkobierców i zapisobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego,
 • dane dotyczące nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta oraz numer księgi wieczystej.

UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (jak z dowodu osobistego).

UMOWA SPÓŁKI

 • dane osobowe wspólników, nazwa spółki, siedziba spółki, kapitał zakładowy i przedmiot działalności, podział kapitału na udziały/akcje, struktura organizacyjna władz spółki.

PROTOKÓŁ ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

 • do aktu muszą się stawić wszyscy wspólnicy lub ich pełnomocnicy,
 • aktualny odpis z KRS-u, akt notarialny powołania spółki, tekst proponowanych zmian,
 • dane osoby która będzie Przewodniczącym Zgromadzenia.

Informacje dodatkowe

Zaświadczenie właściwego urzędu o wywiązywaniu się z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający lub darujący nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku. Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Jeżeli nabywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, to powinien zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, przed którym toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje z lokalu osoby tam zameldowane przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała. Ze względów formalnych wymeldowanie nie jest konieczne do zawarcia umowy. Jeśli bowiem nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych- jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.