Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Jako osoba zaufania publicznego przy dokonywaniu tych czynności notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron czynności oraz innych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne, m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy przenoszące własność nieruchomości, umowy warunkowe, umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty.
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);
  3. sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);
  4. doręcza oświadczenia;
  5. spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni);
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  9. sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów,
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Czynności notarialne na ogół wykonywane są w Kancelarii Notarialnej, jednakże w uzasadnionych przypadkach uwarunkowanych okolicznościami lub charakterem tych czynności, wykonywane są również w innych miejscach jak szpital, dom, siedziba klienta, itp.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim, jednakże na żądanie strony notariusz może dodatkowo dokonać czynności notarialnych w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Atutem naszej Kancelarii jest możliwość obsłużenia klientów w języku angielskim i niemieckim.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień i konsultacji związanych z dokonywaną czynnością.

Zapraszamy do wcześniejszego kontaktu z Kancelarią co umożliwi ustalenie rodzaju czynności notarialnej, weryfikację dokumentów, ustalenie dogodnego terminu dla dokonania czynności oraz określenie jej kosztów.